Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De verpleegkundige als PERSOON handelt naar beroepsspecifieke attitudes
1. Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context
2. Een verpleegkundig professionele relatie aangaan met het cliëntsysteem en het interdisciplinair team
3. Ethisch en juridisch verantwoord verpleegkundig handelen
4. Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen
De verpleegkundige als KLINISCH BEOORDELAAR EN ZORGVERLENER verleent professioneel verpleegkundige zorg op maat
5. Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk perspectief
6. Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde
7. Verpleegproblemen en behoeften identificeren en onderscheiden
8. Doelstellingen bepalen en een verpleegkundig zorgplan opmaken, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem
9. Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren
10. De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen
11. Relevant en efficiënt schriftelijk en mondeling rapporteren
12. Primaire en secundaire preventie toepassen
De verpleegkundige als ORGANISATOR EN COÖRDINATOR organiseert en coördineert de diverse aspecten van de zorg
13. De zorg organiseren en coördineren
De verpleegkundige als PROFESSIONAL levert een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg
14. Handelen in functie van kwaliteitszorg
15. Zich professioneel ontwikkelen
De verpleegkundige als LID VAN HET TEAM werkt intra- en interprofessioneel samen om de visie en de doelen van de zorg te realiseren
16. Medestudenten begeleiden
17. Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken binnen het verpleegkundig team
18. Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
De verpleegkundige als LID VAN DE SAMENLEVING vervult een rol in de samenleving in functie van gezondheid en welzijn
19. Open staan voor diversiteit in de samenleving
20. Positief bijdragen tot de profilering van het beroep
21. Open staan voor het economisch, sociaal en ethisch beleid binnen de gezondheidszorg


Keuzeopties

Allochtone zorgvragers
Andersvaliden
Thuiszorg
Zelfzorg voor de verpleegkundige

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Recht3
Communicatie3
Anatomie, fysiologie en pathologie 14
Microbiologie en hygiëne3
Anatomie, fysiologie en pathologie 23
Inleiding in de verpleegkunde en het wetenschappelijk onderzoek3
Verpleegkundige vaardigheden8
Stages algemene verpleegkunde 110
Humane wetenschappen6
   Psychologie3 
   Wijsbegeerte3 
Inleiding in de preventie3
Voeding- en dieetleer3
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 15
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 26
Tweede Programmajaar
Gezondheidspsychologie3
Theorie van de verpleegkunde en wetenschappelijk onderzoek4
Stages algemene verpleegkunde 216
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 37
Anatomie, fysiologie en pathologie 33
Module geriatrie4
   Geriatrische pathologie2 
   Geriatrische verpleegkunde2 
Module psychiatrie4
   Psychiatrische pathologie2 
   Psychiatrische verpleegkunde2 
Module sociale4
   Sociale verpleegkunde2 
   Sociale wetenschappen2 
Module ziekenhuis4
   Ziekenhuispathologie2 
   Ziekenhuisverpleegkunde2 
Ethiek en sociologie3
Preventie en communicatie4
Module pediatrie4
   Kinderverpleegkunde2 
   Pediatrische pathologie2 
Derde Programmajaar
Module heelkundige verpleegkunde4
Sociale wetenschappen4
Module gespecialiseerde zorgen3
Psychologie en team4
Keuzemodule de allochtone zorgvrager3
Keuzemodule andersvaliden3
Keuzemodule thuiszorg3
Keuzemodule zelfzorg voor de verpleegkundige3
Project palliatieve zorg3
Stages afstudeerrichting kinderverpleegkunde22
Module hulpverlening aan doelgroepen en bedrijfsgezondheidszorg3
Module methodiek en hulpverleningstheorieën3
Module ontwikkeling en ontwikkelingsproblemen bij het kind3
Module organisatie en methodiek van de geestelijke gezondheidszorg3
Module psychiatrisch verpleegkundige vaardigheden3
Module psychosociale hulpverlening4
Module vaardigheidstraining4
Actuele thema's binnen de verpleegkunde: keuzemodule3
Module chronische verpleegkunde3
Verpleegkundig management en wetenschappelijk onderzoek5
Bachelorproef kinderverpleegkunde6
Bachelorproef psychiatrische verpleegkunde6
Bachelorproef sociale verpleegkunde6
Bachelorproef ziekenhuisverpleegkunde6
Keuzemodule: International nursing - on diversity and unity3
Stages afstudeerrichting psychiatrische verpleegkunde22
Stages afstudeerrichting ziekenhuisverpleegkunde22
Stages afstudeerrichting sociale verpleegkunde22
Psychiatrische pathologie4
Ziekenhuispathologie4
Pediatrische pathologie4
Religie, zingeving en levensbeschouwing3