Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De bachelor in intercultureel management: 1.kan kritisch reflecteren over culturen en hun betekenis voor globale verhoudingen, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen én voor interpersoonlijke relaties; 2.is in staat om gangbare paradigma's en concepten rond multiculturalisme en interculturele diversiteit te problematiseren aan de hand van inzichten vanuit verschillende sociaal wetenschappelijke disciplines, gaande van antropologische en cultuurfilosofische tot economische, politieke, ethische en psychologische benaderingen (interdisciplinariteit); 3.kan de complexiteit van interculturele communicatieprocessen en dit in de eigen samenleving zowel als in een internationale context duiden vanuit verschillende standpunten/perspectieven (multiperspectivisme); 4.is in staat om, vanuit een kritische zelfreflectie, de aangeboden theoretische inzichten en concepten van interculturele communicatie toe te passen in de eigen professionele en persoonlijke omgeving (ervarings- en praktijkoriëntatie); 5.kan de eigen ervaringen met interculturele leersituaties en beproefde oplossingen communiceren met collega's, vakgenoten, en leken (sociaalcommunicatief); 6.is in staat om maatschappelijke en persoonlijke processen van interculturele beeldvorming, stereotypering en vooroordelen te herkennen, te beschrijven en kritisch te beoordelen vanuit een ethisch relationeel en dialogisch referentiekader; 7.beschikt over het creatief en cognitief vermogen om het wederzijds karakter van de interculturele ontmoeting te expliciteren in concrete situaties. Hij/zij hanteert een interactieve eerder dan een normatieve benadering die vertrekt van de ethisch relationele (en intergenerationele) context die elk intercultureel ontmoeten voorafgaat (contextueel); 8.is in staat om de wederzijdse afhankelijkheid van mensen en groepen met een verschillende economische, sociale (inclusief familiale), etnische en religieuze achtergrond en een verschillend mens- en wereldbeeld te situeren in een postkoloniaal gedachtegoed. Tevens beschikt hij/zij over de analytische competentie om sociale ongelijkheden zowel binnen de eigen samenleving als in een geglobaliseerde context van Noord-Zuid relaties te duiden. Hij/zij is in staat om het gangbare economisch paradigma kritisch te bevragen op inherente merites en tekortkomingen; 9.weet (beter) om te gaan met de kracht van de interculturele diversiteit in zijn eigen werk- en leefsituatie. Zijn/haar interculturele competenties worden opgebouwd in een proces van interculturele interactie (interactief en proces georiënteerd). De opleiding wordt georganiseerd in avond- en weekendonderwijs.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Latijns-Amerika10
Cultuur en economie15
Cultuur en gezondheid15
Azië10
Europa10
Conflict, diplomatie en cultuur15
Afstudeertraject stage/eindwerk10
Internationale samenwerking15
Interculturele communicatie15
Afrika10
Eerste Programmajaar
Hoofdpakket Interculturaliteit 120
Paper 15
Tweede Programmajaar
Hoofdpakket Interculturaliteit 25
Paper 25
Zingeving10