Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De bachelor in onderwijs, kleuteronderwijs bezit de startcompetenties voor de leraar in de basisschool die 2,5- tot 6-jarige kinderen begeleidt. Aan het einde van de opleiding kan de leraar volwaardig, zelfstandig en conform het beroepsprofiel op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar, functioneren als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen in de basisschool, als opvoeder, als inhoudelijk expert, als organisator, als innovator en onderzoeker, als partner van ouders, als partner van externen, als lid van de onderwijsgemeenschap, als lid van een schoolteam en als cultuurparticipant.

De afgestudeerde kan beroepsspecifieke informatie vinden, verwerken en beschikbaar houden voor gebruik in de toekomst. Hij kan ICT op een doelmatige en functionele manier hanteren. Over deze informatie kan hij ook mondeling en schriftelijk communiceren met alle betrokkenen in het onderwijs. Deze vaardigheden worden in de opleiding o.a. geoefend bij de voorbereiding van de talrijke stages.

De afgestudeerde kan kritisch reflecteren over alle aspecten van zijn functioneren en stapsgewijze leerdoelen bepalen. Op deze wijze wordt het pedagogisch en didactisch handelen systematisch bijgestuurd. Ook het relationeel handelen met alle onderwijsbetrokkenen is permanent onderwerp van reflectie. Vooral bij het individueel terugblikken - dagelijks en schriftelijk - tijdens de stages wordt deze vaardigheid geoefend. Er worden eveneens reflectiesessies in groep georganiseerd.

De afgestudeerde is in staat en bereid om in team te werken. Hij kan hierin een constructieve inbreng hebben met respect voor de inbreng van anderen. Hij kan problemen voorleggen, analyseren en actief mee zoeken naar oplossingen, deze evalueren en gepast gebruiken. Deze vaardigheden worden voornamelijk geoefend in de ectiesessies en tijdens stages. Daarnaast worden vooral in het derde jaar opdrachten gerealiseerd waarbij moet samengewerkt worden met het team van stagescholen.

De afgestudeerde is in staat om alle taken die bij zijn functie in de basisschool horen, realistisch en zorgvuldig te plannen en stipt uit te voeren. Hij kan deze plannen ook toelichten en verantwoorden. Deze vaardigheden worden verworven tijdens de talrijke planningsgesprekken in voorbereiding op stages en in contacten met de stagementoren.

De beginnende leraar kleuteronderwijs is gevoelig voor ethische en maatschappelijke vragen en kan deze ook vertalen in een gepast aanbod voor jonge kinderen.

Het bereiken van deze competenties wordt nagestreefd/ondersteund door uitgetekende leerlijnen, een modulair opgezet programma, werk- , groepering-, en begeleidingsvormen gestoeld op een ervaringsgerichte opleidingsvisie én de voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Godsdienst 13
Religie, zingeving en levensbeschouwing 13
Onderwegwijs 2: Wegwijzer4
Onderwegwijs 1: Samen onderweg7
Onderwegwijs 3: Onderwijs vandaag4
Onderwegwijs 4: Samen onderwijzen4
Ontwikkelingsgewijs: De begeleider als observator5
Spelenderwijs de hoeken in 1: Organisator,opvoeder en begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen5
Persoonlijk Ontwikkelingsplan3
Op weg naar multimediale geletterdheid3
Spelenderwijs de hoeken in 2: inhoudelijk expert9
Spelenderwijs de hoeken in 2: atelier4
Stage 16
Tweede Programmajaar
Stage 214
Godsdienst 23
Goed, gezond en veilig leven3
Muzische talen 10
   Beeld3 
   Lichamelijke Opvoeding2 
   Muziek3 
   Nederlands3 
Muzische talen 20
   Beeld2 
   Keuzetraject - Elementaire gitaarcursus2 
   Keuzetraject2 
   Keuzetraject - Animatiefilm2 
   Keuzetraject - Expressie en improvisatie2 
   Keuzetraject - Photoshop2 
   Keuzetraject - Snoezelen, relaxatie2 
   Keuzetraject - Verteltheater2 
   Keuzetraject - Internationalisering2 
   Lichamelijke Opvoeding2 
   Muziek2 
   Nederlands2 
Onderwijs- en opvoedingskader 15
Onderwijs- en opvoedingskader 25
Samen leven en leren3
Wiskundige initiatie3
Taalvaardigheid3
Derde Programmajaar
Psycho-pedagogische vaardigheden3
Socio-cultureel engagement3
Didactische stage12
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Communicatieve en agogische vaardigheden3
Scriptie6
Op weg naar inclusie (met keuze in zorgervaringen)12
Religie, zingeving en levensbeschouwing 23
Didactische oefeningen9
Verdieping muzische talen6