Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De bachelor in informatiemanagement en -systemen is in staat om aan de hand van heuristieken en discursieve vaardigheden de informatiecontext (informatiebehoefte, -voorziening en -verzorging) in te schatten en er een gepast antwoord op te voorzien. Hij/zij doet dit vanuit het perspectief van de bedrijfsprocessen, dat van de informatietechnologie en dat van de communicatie.
De informatieverwervende competenties vormen de rode draad in het profiel van de afgestudeerde en worden extra geëxpliciteerd onder de vorm van competenties inzake o.a. deskresearch, informatiearchitectuur en document management. Informatiekunde is tegelijk object en subject van zijn studie: informatiemethodologie die hem in staat stelt om de informatiestromen van een organisatie te beheren en hem toelaat om de eigen beroepsspecifieke informatie terug te vinden en op te zoeken.
De informatiemanager is in staat bij de uitoefening van zijn beroep het eigen functioneren continu te evalueren en bij te sturen en m.b.v. een (aangereikt) ethisch en groepsdynamisch denkkader de eigen loopbaan te managen.
De afgestudeerde is getraind in commerciële en groepsdynamische vaardigheden als onderhandelen en coachen/motiveren. Hij/zij kan met opdrachtgevers, leveranciers en klanten communiceren over alle aspecten van de opdracht (tijd, budget, analyse) en dit zowel schriftelijk als mondeling, in nationale of internationale context. Hij/zij gaat hierbij projectmatig/methodologisch tewerk en weet zich in te leven in de gedachtewereld van zijn/haar gesprekspartners.
De noodzaak tot bijstuderen is inherent aan zijn functioneren en gedurende de opleiding is de afgestudeerde hiermee geconfronteerd doordat hij/zij begeleid zelfstandig de kennis/informatie naar zich toe moet trekken (pull vs. push). De steeds wijzigende technologische en bedrijfs/procesmatige context is hier debet aan.
De competenties inzake samenwerking werden aangereikt d.m.v. kleine en grote, groepswerken, rollen- en bedrijfsspelen, stages en eindprojecten, waarbij de vorm steeds de inhoud versterkt. De kennis, kunde en attitude inzake oplossingsgericht werken wordt vnl. getraind onder de vorm van systeemanalyse, besluitvormingstechnieken en ontwikkeling. De aanpak is concentrisch en gradueel: een competentie uit een lager opleidingsjaar wordt verderop in de studie hernomen en uitgediept.
De informatiemanager is bij machte om informatietechnologie in te zetten in functie van het proces van informatie vinden, ontsluiten en beschikbaar stellen, te beheren en te onderhouden (databanken, datawarehousing, business intelligence,) steeds vanuit een eindgebruikersperspectief. Hij/zij gaat echter niet alleen oordeelkundig om met de technische aspecten, maar ook m.b.t. het inrichten en managen van het gebruik van deze hulpmiddelen in organisaties (management informatiesystemen, IT-service management, information economics). Zijn/haar functioneren gebeurt dan ook vanuit een geïntegreerde benadering van ICT in de context van de organisatie. Zowel voorbereiding/ontwerp en ontwikkeling als gebruik, toepassing/implementatie en onderhoud/beheer van deze informatiesystemen behoren tot zijn discipline.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Statistiek3
Webtechnologie 16
Databanken 17
Netwerktechnologie 25
Systeemontwikkeling 14
Databanken 24
Content Management Systemen3
Frans 18
Engels 16
Zingeving, ethiek en deontologie 23
Inleiding tot de ICT infrastructuur3
Netwerktechnologie 16
Hogere programmeertalen 25
Webtechnologie 24
Methoden van onderzoek en rapportering3
IT Service Management5
Projectmanagement4
Groepsdynamica3
Bedrijfsethiek3
Bedrijfseconomie 29
Inleiding tot programmeren7
Objectgeoriënteerd programmeren6
Bedrijfseconomie 14
Computervaardigheden3
Schrijf- en presentatietechnieken0
   Public Speaking2 
   Schriftelijke taalbeheersing3 
Tweede Programmajaar
Stage 25
Recht3
Communicatieve vaardigheden3
Eindproject8
Webtechnologie 34
Systeemontwikkeling 24
Webtechnologie 44
Actualia en capita selecta3
Bedrijfsinformatiesystemen3
E-Business3
Hogere programmeertalen 15
Informatiearchitectuur3
Business Intelligence4
Database Administration3
Datawarehousing4
Stage 16