Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina | Postgraduaat Ouderenzorg

Module 2


Opleiding Postgraduaat Ouderenzorg Academiejaar 2010-11
Volgtijdelijkheid op nvt Referentienummer POUD_3783
Studiepunten 15 Studietijd 450 uur
Opleidingsfase Eerste Programmajaar Creditcontract mogelijk Ja
Examencontract(diploma) mogelijk Ja Examencontract (creditbewijs) mogelijk Ja
Aard Verplicht Quotering Pass / Fail
Tolereerbaar Ja Tweede examenkans Ja

Docenten

  • Rensen Soraya

Onderwijstaal

  • Nederlands

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege
  • Studiereis/excursie

Begincompetentie

Eindcompetenties HBO5 opleiding verpleegkunde

Eindcompetenties Bachelor Verpleegkunde

Eindcompetentie

VPK_1VPK_1 - De verpleegkundige als PERSOON handelt naar beroepsspecifieke attitudesIntegreren
VPK_1.01VPK_1.01 - Verantwoordelijkheid, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheidIntegreren
VPK_1.01.1VPK_1.01.1 - Empathie: Bewust zijn van anderen (collega’s, patiënten/cliënten, cliëntsysteem) in eigen omgeving en rekening houden met hun referentiekader, gevoelens, behoeften en wensen.Integreren
VPK_1.01.2VPK_1.01.2 - Verantwoordelijkheidszin: Actief en autonoom de nodige acties ondernemen om de opdrachten gebonden aan het beroep en omgang met anderen naar waarde te volbrengen.Integreren
VPK_1.01.3VPK_1.01.3 - Kritische ingesteldheid: Voortdurende kritische reflectie op eigen handelen/ eigen positie.Integreren
VPK_1.01.4VPK_1.01.4 - Aanpassingsvermogen en stressbestendigheid: Efficiënt blijven functioneren vóór, tijdens en na nieuwe/moeilijke situaties, onder sterke druk, bij tegenslagen/fouten of kritiek.Integreren
VPK_2VPK_2 - De verpleegkundige als KLINISCH BEOORDELAAR EN ZORGVERLENER verleent professioneel verpleegkundige zorg op maat: Verpleegkundige zorg verlenen conform de wet op de verpleegkunde, aangepast aan de specifieke zorgbehoeften/gezondheidsproblemen en de belevingswereld van de cliënt en cliëntsysteem, op basis van wetenschappelijke kennis, klinisch inzicht, expertise en systematiek.Integreren
VPK_2.05"VPK_2.05 - Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk perspectief: Zorg verlenen vanuit een brede theoretische basis en aangepast aan de concrete situaties. Gegevens vanuit verschillende bronnen kritisch beoordelen, er de kern, de verbanden en patronen uithalen en conclusies trekken. "Integreren
VPK_2.07VPK_2.07 - Verpleegproblemen en behoeften identificeren en onderscheiden: Tekenen van normale en gewijzigde gezondheid, leed, nood, ziektetoestand of handicap herkennen in de personen, de verpleegproblemen hieruit afleiden en mogelijke oorzaken onderzoeken (PES = probleem – etiologie – symptomen.)Integreren
VPK_2.08VPK_2.08 - Doelstellingen bepalen en een verpleegkundig zorgplan opmaken, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem: Bewust van de doelen op korte en lange termijn, een aangepast en geïndividualiseerd verpleeg-/zorgplan opmaken volgens de noden van- en in overleg met de cliënt/ cliëntsysteem, en in overleg met de andere disciplines. Dit verpleegplan wordt continu aangepast.Integreren
VPK_2.09"VPK_2.09 - Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren: Totaalzorg verlenen met integratie van de fysieke, psychische, emotionele en sociale aspecten met als doel de cliënt zo snel mogelijk te helpen in het herwinnen van zijn autonomie, gezondheid en/of welzijn. Veiligheid bevorderen en verwikkelingen voorkomen, inclusief in de verplaatsingen, infectiecontrole, eerste hulp en urgentieprocedures. Veilig en menswaardig behandelingen en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Cliënten en cliëntsysteem informeren, ondersteunen, adviseren en educatie geven. "Integreren
VPK_2.10VPK_2.10 - De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen: Continu nagaan in welke mate de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn, hoe ze bereikt werden en in welke mate er nadelige gevolgen zijn van de (be)handelingen. Zonodig de (termijnen van de) doelstellingen, het zorgplan en/of de werkwijze aanpassen.Integreren
VPK_2.11"VPK_2.11 - Relevant en efficiënt schriftelijk en mondeling rapporteren: Accuraat observaties, planning en zorg rapporteren, registreren en documenteren, gebruikmakend van de gepaste technologieën. De handelingswijze vastleggen (wanneer ze afwijkt van standaardprocedures en/of protocollen) met het oog op juridisch perspectief "Integreren
VPK_2.12"VPK_2.12 - Primaire en secundaire preventie toepassen. Preventie op alle niveaus is:‘Bijdragen tot het bevorderen van de gezondheid, tot het voorkomen en herstellen van ziekten, verwikkelingen, psychisch disfunctioneren en tot het voorkomen van ongevallen. De verpleegkundige neemt gepaste structurele en faciliterende maatregelen om gezonde keuzes te ondersteunen (primaire preventie). Ze observeert, detecteert en signaleert vroegtijdig specifieke kenmerken van risicopopulaties (secundaire preventie)."Integreren
VPK_3VPK_3 - De verpleegkundige als ORGANISATOR EN COÖRDINATOR organiseert en coördineert de diverse aspecten van de zorgIntegreren
VPK_3.13VPK_3.13 - De zorg organiseren en coördineren: De intra-, trans- en extra-murale zorgactiviteiten doeltreffend en efficiënt op elkaar afstemmen rekening houdend met de zorgbehoeften van de cliënt en cliëntsysteem, de samenwerking tussen de disciplines en de diensten, de beschikbare tijd en middelen en met bijzondere aandacht voor informatiedoorstroming.Integreren
VPK_4VPK_4 - De verpleegkundige als PROFESSIONAL levert een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg: Zich verder professioneel ontwikkelen en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg verhogen.Integreren
VPK_4.14VPK_4.14 - Handelen in functie van kwaliteitszorg: De criteria van kwaliteit van zorg opvolgen in de dienstverlening: Doeltreffend, efficiënt, veilig, rechtvaardig, tijdig, continu, multi- en interdisciplinair, cliëntgericht, volgens de juridische reglementering en wetenschappelijk gefundeerd.Integreren
VPK_4.15"VPK_4.15 - Zich professioneel ontwikkelen: De verantwoordelijkheid opnemen voor eigen professionele ontwikkeling en ‘levenslang leren’. Gebruik maken van verpleegkundig wetenschappelijke vakliteratuur: kritisch lezen, analyseren, vergelijken en de betekenis ervan herkennen en afleiden voor de (eigen) verpleegkundige praktijk. "Integreren
VPK_5VPK_5 - De verpleegkundige als LID VAN HET TEAM werkt intra- en interprofessioneel samen om de visie en de doelen van de zorg te realiseren: Vanuit erkenning van- en respect voor ieders deskundigheid een actieve bijdrage leveren aan het gezamenlijke doel, nl. optimale totaalzorg en continuïteit in de zorg met oog voor kwaliteitsnormen- meewerken aan het voorkomen en oplossen van problemen en conflictenIntegreren
VPK_5.17VPK_5.17 - Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken binnen het verpleegkundig team: Een actieve bijdrage leveren aan het gezamenlijke doel van het team, constructief bijdragen in (en leiden van) teamvergaderingen, besluiten toepassen en conflicten constructief helpen oplossen.Integreren
VPK_5.18VPK_5.18 - Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen: Vanuit kennis van en respect voor deskundigheidsgebieden van de verschillende disciplines in het team overleggen met als doel optimale totaalzorg en continuïteit in de zorg, met oog voor kwaliteitsnormen.Integreren
VPK_6VPK_6 - De verpleegkundige als LID VAN DE SAMENLEVING vervult een rol in de samenleving in functie van gezondheid en welzijn: Openstaan voor diversiteit in de samenleving en de verpleegkunde als beroep kaderen in het brede gezondheidszorg- en welzijnsbeleid.Integreren
VPK_6.19VPK_6.19 - Open staan voor diversiteit in de samenleving: De verpleegkundige benadert zowel collega’s gezondheidswerkers als de cliënt en zijn omgeving vanuit een fundamenteel respect voor ieders persoonlijke, sociale, culturele, etnische en religieuze eigenheid.Integreren
VPK_6.21VPK_6.21 - Open staan voor het economisch, sociaal en ethisch beleid binnen de gezondheidszorg: Student staat open voor tendensen en evoluties in het sociaal, economisch en ethisch beleid. Student is zich bewust van de gevolgen van het verpleegkundig handelen op economisch, sociaal en ethisch vlak en levert van daaruit een bijdrage in cliëntenbesprekingen en discussies’.Integreren

Leerresultaten

1 De verpleegkundige als PERSOON handelt naar beroepsspecifieke attitudes

1.01 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige contextDe student kan de eigen houding en handelingen verantwoorden tav een verpleegkundig team 

De student kan eigen houdingen en handeling spontaan bijsturen 

De student kan in alle omstandigheden stipt en nauwkeurig handelen in functie van het welzijn van de cliënt

2 De verpleegkundige als KLINISCH BEOORDELAAR EN ZORGVERLENER verleent professioneel verpleegkundige zorg op maat

2.05 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief
De student kan het eigen handelen verantwoorden in diverse zorgsituaties met theoretische achtergrond van verpleegkunde, pathologie, en humane wetenschappen

De student beoordeelt kritisch de grote hoeveelheid gegevens uit verschillende bronnen en kan er de juiste conclusies uit trekken2.07 Verpleegproblemen en behoeften identificeren en onderscheiden

2.08 Doelstellingen bepalen en een verpleegkundig zorgplan opmaken, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem

2.09 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren
 De student kan correcte en relevante informatie geven aan de familie 

De student handelt volgens de verpleegkundige basisprincipes 

De student past de procedures en protocollen strikt en doordacht toe in complexe situaties 

De student voert de verpleegkundige zorg correct en handig uit in complexe situaties2.10 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturenDe student kan de zorg evalueren op basis van de verpleegkundige basisprincipes in complexe situaties2.11 Relevant en efficiënt schriftelijk en mondeling rapporteren

2.12 Primaire en secundaire preventie toepassen

3 De verpleegkundige als ORGANISATOR en COORDINATOR organiseert en coördineert de diverse aspecten van de zorg

3.13 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau
De student kan gepast overleggen met de betrokken zorgverleners

4 De verpleegkundige als PROFESSIONAL levert een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg

4.14 Handelen in functie van kwaliteitszorg

4.15 Zich professioneel ontwikkelen

5 De verpleegkundige als LID VAN HET TEAM werkt intra- en interprofessioneel samen om de visie en de doelen van de zorg te realiseren

5.17 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken binnen het verpleegkundig team

5.18 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen

6 De verpleegkundige als LID VAN DE SAMENLEVING vervult een rol in de samenleving in functie van gezondheid en welzijn

6.19 Open staan voor diversiteit in de samenleving

6.21 Open staan voor het economisch, sociaal en ethisch beleid binnen de gezondheidszorg

Inhoud

Verpleegkundige wetenschappen

- Verpleegkundige zorg op maat van de oudere

- Evidence Based Practice in de geriatrie

- Stervensbegeleiding, palliatieve zorg en pijnbehandeling

- Organisatie en beheer van gespecialiseerde diensten

- Apparatuur en materiaal gebruik (beursbezoek)

- FixatiebeleidSociale - en menswetenschappen

- Gezondheidsbeleid in de ouderenzorg

- Communicatie met en de relatie tussen zorgverlener en patiënt

- Ontslagmanagement/ Ontslagvoorbereiding

- Kwaliteit en kwaliteitsbewaking - Groepsprocessen

- OuderenmishandelingBiomedische wetenschappen

- Geriatrische psychopathologie

- Pathologie en geriatrische therapie

- Farmacologie (gelinkt aan pathologie en geriatrische therapie)

- Voeding- en dieetleer

Studiematerialen

Meer info op de cursussen- en boekenlijst.

Toledo (Digitale leeromgeving)

  • Online studiemateriaal

Evaluatie

Om te slagen moet je slagen volgens geslaagd/niet geslaagd (pass/fail) systeem. De evaluatie zal bestaan uit twee casussen

Tweede examenkansDerde examenperiode (augustus)Opdrachten100%
Eerste examenkansTweede examenperiode (juni)Opdrachten100%