Economie (2009-2010)

De student begrijpt de werking van de maatschappij en kan geld- en goederenstromen in kaart brengen ook in een internationale context. De student verwerft tevens een inzicht in de economische gevolgen van overheidsbeslissingen. De student kan de oorzaken en gevolgen van inflatie begrijpen en kent begrippen als conjunctuur. De student kan het mechanisme van geldcreatie uitleggen. De student begrijpt tevens hoe een producent en een consument redeneren. De student kan het marktmechanisme verklaren en de gevolgen ervan op bedrijfsvlak inschatten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • BC5 De bachelor in de logistiek is in staat zich aan te passen aan veranderende situaties en omgevingen.
  • BC13 De bachelor in logistiek is in staat logistieke processen op de markt af te stemmen, een klantgerichte werkwijze te ontwikkelen en administratieforganisatorisch uit te voeren.
  • BC14 De bachelor in logistiek is in staat logistieke adviezen te geven voor interne bedrijfsonderdelen en externe bedrijven, voornamelijk op het terrein van de organisatie van bedrijfskundige processen, financieeleconomische beslissingen en fysieke systemen voor productie, opslag, transport en handling.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen specifieke voorkennis vereist

OO:
05101165
Code:
05101165
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend