Stage en eindwerk (2009-2010)

In het derde jaar loopt de student stage in een van onze stagebedrijven. Hij/zij werkt er dertien weken aan een concreet en afgelijnd project. Achteraf maak hij/zij een scriptie over dit project, die hij/zij presenteert en verdedigt voor een professionele jury bij het einde van je studie. Van bij het begin krijg hij/zij begeleiding van een bedrijfspromotor en van een stagebegeleider.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • BC1 Op basis van de wensen van de opdrachtgever/klant een programma van eisen opstellen voor een product/systeem/dienst dat/die voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en realiseerbaar is.
 • BC2 Een keuze maken uit een aantal bestaande of zelf bedachte concepten, oplossingen en/of implementaties.
 • BC4 Samen met anderen een product/systeem/dienst op een gestructureerde wijze ontwerpen dat voldoet aan de opgelegde eisen.
 • BC5 Samen met anderen een product/systeem/dienst uitwerken tot een geheel dat samengesteld kan worden uit beschikbare deelproducten/ontwerp waarbij gebruik gemaakt wordt van beschikbare deelproducten/kennis.
 • BC6 Het ontworpen product/systeem/dienst geschikt maken voor ingebruikneming.
 • BC7 Rekening houdend met het budget, de termijnen en het wettelijke kader de productie efficiënt organiseren.
 • BC8 Gebruik maken van gangbare werkmethoden conform de code van de goede praktijk.
 • BC9 Het productieproces beoordelen en bijsturen en eventueel innoveren.
 • BC10 Het afgeleverd product/dienst controleren.
 • BC11 Aantonen dat het geleverde product/systeem/dienst voldoet aan de specificaties.
 • BC12 Een gecompliceerd systeem in bedrijf stellen.
 • BC13 Het onderhoud plannen/ organiseren.
 • BC14 Een installatie/systeem onderhouden.
 • BC15 Leveranciers en klanten beoordelen en kiezen.
 • BC16 Een duurzame relatie met de opdrachtgever/klant onderhouden.
 • BC17 Technische ondersteuning verlenen.
 • BC18 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek doen naar mogelijkheden en trends in de markt.
 • BC19 Opleiding/training geven.
 • BC20 In een gegeven situatie kwaliteitstechnieken toepassen waarbij rekening wordt gehouden met kwaliteitszorg, en de invloed daarop van parameters zoals wetgeving en kwaliteitseisen.
 • BC21 Veiligheidsvoorschriften toepassen en doen naleven.
 • BC22 Het productieproces op een milieubewuste en energiebewuste manier ontwerpen/beheren/onderhouden.
 • BC23 De productielogistiek voorbereiden en plannen.
 • BC24 Als deskundige communicatievaardig te zijn (in een vreemde taal).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101488
Code:
05101488
Vakcoördinator:
 
Semester:
2
Studiepunten:
20
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd