Introductie in logistiek (2009-2010)

 • Waarom logistiek? (integrale benadering van logistiek, ketenintegratie, sturing van de goederenstroom)
 • Verkoop en Marketing (marketingproces, marketing-mix, customer-service, prestatie indicatoren , ...)
 • Waarom Inkoop? (MOB, inkooptrajecten, leveranciersselectie,...)
 • Produktie en logistiek (produktiegrondvormen, inrichting productie , prod.-planning, KOOP, productiebesturing, ...)
 • Voorraadbeheer (de functie van voorraden, soorten voorraden, voorraadkosten, optimale seriegrootte, opslingereffecten, voorraadaanvulsystemen, servicegraad)
 • Distributie (distributiefunctie, distributiekanalen, DC, tracking/tracing, RF, distributiekosten,..)
 • Transport (transportmodi, verpakking, internationale handel, transportdocumenten, intern transport,..) 

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
Toelichting:

01: De student kan een geheel van informatie opsplitsen in essentiële deelaspecten, deze formuleren, begrijpen en verbanden leggen tussen de deelaspecten (analyseren/relateren); kan hoofd- en bijzaken onderscheiden . (synthetiseren/selecteren);kan nieuwe kennis zelfstandig toepassen in situaties waar die kennis vereist is (integreren); kan een zinvolle logische structuur aanbrengen in informatie (structureren).

02: De student ziet in dat er een informatiebehoefte is; b epaalt wat hij precies in welke mate moet weten; vindt de benodigde informatie op een effectieve en efficiënte wijze;evalueert op een kritische wijze het informatiezoekproces en de gevonden informatie; b eheert verzamelde en gecreëerde informatie;  verwijst correct naar de gebruikte informatie.

03: De student stelt het eigen functioneren in vraag, analyseert en beoordeelt het; beoordeelt eigen werk en werkwijze op basis van evaluatiecriteria; b enoemt positieve en negatieve aspecten in het eigen functioneren; o verweegt alternatieve werkwijzen (voor‐ en nadelen) en neemt hierin een verantwoorde beslissing; 

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:

De student kan zelfstandig problemen definiëren; complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk analyseren; zinvolle oplossingsstrategieën ontwikkelen en toepassen.

De student neemt een beredeneerd standpunt in over ethische, normatieve en maatschappelijke vragen; springt bewust om met het gebruik van grondstoffen en  materiaal; is actief gericht op veiligheid ; gaat op zoek naar duurzame oplossingen voor problemen; neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en geeft fouten toe; in de omgang met anderen rekening houden met verschillen in culturele, religieuze en/of maatschappelijke  achtergrond.

 

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC1 De bachelor in de logistiek is in staat om klantgericht te denken en te handelen.
 • BC5 De bachelor in de logistiek is in staat zich aan te passen aan veranderende situaties en omgevingen.
 • BC6 De bachelor in de logistiek is in staat zijn werk met de nodige nauwkeurigheid en stiptheid uit te voeren.
 • BC14 De bachelor in logistiek is in staat logistieke adviezen te geven voor interne bedrijfsonderdelen en externe bedrijven, voornamelijk op het terrein van de organisatie van bedrijfskundige processen, financieeleconomische beslissingen en fysieke systemen voor productie, opslag, transport en handling.
 • BC15 De bachelor in logistiek is in staat het inkoopproces te ontwikkelen en inkoop te relateren aan de totale logistieke beheersing.
 • BC16 De bachelor in de logistiek is in staat de voorraad integraal te besturen, beheren, administreren, te optimaliseren en is in staat voorraadbesturingssystemen te ontwikkelen.
Toelichting:

BC1: De student kan klantgericht communiceren zowel naar interne als externe klanten.

BC5: De student kan eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpassen aan veranderende omstandigheden (objectiviteit).

BC6: De student heeft de discipline om secuur te werken; oog voor details en verbanden; probeert fouten te voorkomen.

BC14: De student kan logistiek beginnend advies geven voor de organisatie van bedrijfskundige processen.

BC15: De student kan inkoop relateren aan de totale logistieke beheersing (leveranciers opvolgen; leveranciers evalueren; artikelstandaardistatie; logistieke criteria voor inkoop bepalen; aankoop plannen/ bewaken.

BC16: De student kan voorraad besturen ; verbruikanalyse uitvoeren; bestelniveau, bestelhoeveelheid, bestelmoment, veiligheidsvoorraad bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Handboek : Management en Logistiek ; R. Grit / J. de Geus   ISBN 978-90-01-72951-6  Wolters Noordhoff

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210475
Code:
05210475
Vakcoördinator:
Marcel Vandeweyer
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands