Mens en maatschappij: domein cultuur (2009-2010)

De student verwerft kennis en inzicht in de betekenis van cultuur in een zo ruim mogelijke context. In dit opleidingsonderdeel zoomt de student in op actuele opvattingen over mens en samenleving en de op de invloed die deze opvattingen hebben op de wijze waarop mensen cultuur beleven.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
De student verdiept zijn kennis van de culturele actualiteit.
De student kan
- de belangrijke kenmerken van de behandelde culturen of culturele stromingen opnoemen en verwoorden wat deze inhouden.
- evoluties in en verschillen tussen culturen duiden vanuit de historisch-maatschappelijke contekst
- cultuurproducten in verband brengen met en toelichten vanuit maatschappelijke gebeurtenissen. 
- de maatschappelijke relevantie van cultuur illustreren a.h.v. actuele voorbeelden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student heeft een duidelijke interesse voor cultuur in de brede zin van het woord.
Hij/zij heeft belangstelling voor het vormend karakter van cultuur.
Hij/zij staat open voor het pluriforme karakter van de huidige maatschappij.

A. Type

 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

Actuele krantenartikels en informatie uit tijdschriften die handelen over de culturen die in de lessen aan bod komen.
Bezoek aan musea en aanwezigheid bij culturele manifestaties.

A. Types

 • hoorcollege
 • Andere: individuele oopdrachten

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De evaluatie gebeurt voor 30% buiten de examenperiode door permanente evaluatie en voor 70% door een mondeling examen.
In de derde examenperiode wordt het cijfer voor permanente evaluatie voor 50% overgedragen. voor de overige 50% wordt een aangepaste opdracht voorzien.
OA:
10257160
Code:
10257160
Vakcoördinator:
Mieke Leys
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands