Religie, zingeving en levensbeschouwing (2009-2010)

In de cursus RZL leert de student de huidige postmoderne maatschappij en cultuur kritisch analyseren. Het accent ligt daarbij op de rol en betekenis van de levensbeschouwing als antwoord op levensvragen en als leidraad voor moraal .
In onze pluralistische samenleving is de actuele formulering van deze levensvragen erfgenaam van een geschiedenis die zo oud is als de mensheid zelf. Daarom besteedt de student in deze cursus eveneens aandacht aan de historische wortels van de levensbeschouwelijke traditie(s).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:

De student is in staat om:

- over een levensbeschouwelijke vraag of thema relevante informatie op te zoeken en deze helder te presenteren aan medestudenten.

- met gerichte vragen en gepaste argumenten in te spelen op de opvattingen die medestudenten hebben i.v.m. levensbeschouwelijke en ethische vragen.

- kritisch te reflecteren over eigen standpunt en houding t.a.v. zingeving en waardebeleving.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
De student kan zijn standpunt i.v.m. het belang van een levensbeschouwelijke en morele component in het huidige onderwijsaanbod met gefundeerde argumenten onderbouwen.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:

Inhoudelijk expert

De student is in staat om:

- de basisbegrippen van het levenbeschouwelijk jargon correct te hanteren.

- de basisinzichten en -waarden te verkennen die de kern uitmaken van wat de christelijke en humanistische tradities voor onze Westerse cultuur te bieden hebben.

- diverse, ook niet-Westerse aanbiedingen op zingevingsvlak, te leren waarderen.

- de kansen en valkuilen te onderkennen van het huidige cultuuraanbod met het oog op zingeving en morele ontwikkeling.

- de rol en de bijdrage van zingeving en waardenvorming in het onderwijsaanbod te onderkennen en te verwoorden.

Cultuurparticipant

- De studenten kunnen in de maatschappelijke, politieke en culturele actualiteit de rol en invloed van diverse levensbeschouwelijke standpunten herkennen.

- De student kan een genuanceerd persoonlijk standpunt verwoorden ten aanzien van de levensbeschouwelijke opvattingen die zich in de maatschappelijke, politieke en culturele actualiteit aandienen. Hij/zij leert dit doen in samenspraak met de diversiteit qua zingevingsaanbod, eigen aan het hedendaags postmodernisme.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Een gezonde interesse voor vragen naar het minder oppervlakkige en de stellige bereidheid om verder te kijken dan de eigen neus lang is ...

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- Leys Mieke, 2009. Religie, Zingeving en Levensbeschouwing. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout.
- Opdrachten op toledo.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • Andere: individuele opdrachten, presentatie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het opleidingsonderdeel RZL wordt voor 25% permanent geëvalueerd . Voor 75% wordt dit OO geëvalueerd door middel van een schriftelijke toets met zowel gesloten als open vragen.
In de derde zittijd wordt het cijfer van permanente evaluatie voor 60% overgedragen en wordt er een aangepaste taak gegeven voor de overige 40%.
Tijdens hoorcolleges krijgt de student opdrachten aan de hand waarvan hij zijn inzicht en kritische reflectievaardigheid kan oefenen en toetsen. De student krijgt feedback bij groepswerk.
OA:
10255420
Code:
10255420
Vakcoördinator:
Mieke Leys
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands