Pedagogisch-didactische vorming deel 2 (2009-2010)

1. Procesgericht werken 2. Visies op opvoeding

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
Toelichting:

Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen heeft de student een referentiekader om procesgericht te werken (ervaringsgericht), gericht op de vorming van de leerlingen.

Als opvoeder onderkent de student het belang van een ervaringsgerichte dialoog en welbevinden in het creëren van een positief leefklimaat. De student kent verschillende invalshoeken om aan deze aspecten te werken. De student heeft inzicht in een emancipatiegerichte onderwijsstijl en kan deze toepassen op een casus. Hij expliciteert en nuanceert zijn visie over opvoeding en kinderen (jongeren).

Als inhoudelijk expert ontwikkelt de student een eigen onderwijsvisie en hij kan deze situeren binnen de grote psycho-pedagogische stromingen.

Als lid van de onderwijsgemeenschap: De student neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema's.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

 -) onuitgegeven cursus van de docent

 

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • presentatie

B. Omschrijving

Schriftelijk examen: 80 % Evaluatie buiten de examenperiode: 20 % (groepsopdracht in het kader van 'Visies op opvoeden') individuele feedback, begeleiding bij groepsopdracht
OA:
10255470
Code:
10255470
Vakcoördinator:
Hilde Vanreusel
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands