Gevaarlijke producten (2009-2010)

 • inleidende begrippen
 • definities en begrippen (o.a. toxiciteit, LD-waarde, risico-classificering, vlampunt, dampspanning)
 • wettelijke verplichtinge m.b.t. gevaarlijke producten (vergunningen en opslag van gassen)
 • wettelijke verplichtingen m.b.t. opslag van gevaarlijke producten
 • naamgeving van anorganische stoffen
 • blootstelling aan chemische agentia en etikettering
 • naamgeving van de koolstofverbindingen
 • transport van gevaarlijke producten over de weg (ADR)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
Toelichting:

01. De student kan een geheel van informatie opsplitsen in essentiële deelaspecten, deze formuleren, begrijpen en verbanden leggen tussen de deelaspecten (analyseren); kan hoofd‐ en bijzaken onderscheiden en grote hoeveelheden informatie reduceren tot de belangrijkste onderdelen (synthetiseren/selecteren); kan voorbeelden en toepassingen bedenken bij meer abstracte informatie (concretiseren); kan nieuwe kennis zelfstandig toepassen in situaties waar die kennis vereist is (integreren); kan verbanden zoeken tussen verschillende onderdelen van informatie (relateren); kan een zinvolle logische structuur aanbrengen in informatie (structureren).

02. De student ziet in dat er een informatiebehoefte is; bepaalt wat hij precies in welke mate moet weten; vindt de benodigde informatie op een effectieve en efficiënte wijze; evalueert op een kritische wijze het informatiezoekproces en de gevonden informatie; beheert verzamelde en gecreëerde informatie; verwijst correct naar de gebruikte informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:

De student kan zelfstandig problemen definiëren; complexe probleemsituaties in de

beroepspraktijk analyseren; zinvolle oplossingsstrategieën ontwikkelen en toepassen.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC6 De bachelor in de logistiek is in staat zijn werk met de nodige nauwkeurigheid en stiptheid uit te voeren.
Toelichting:

De student heeft de discipline om secuur te werken; oog voor details en verbanden;

probeert fouten te voorkomen; gaat bij het ontdekken van fouten zelfstandig fouten corrigeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs

Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Ann Van Asbroeck, 2009, Gevaarlijke producten. Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel

Cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

Elektronische links op Toledo

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Voor de permanente evaluatie moet de student een eerste opdracht maken over risico-eigenschappen van stoffen en een tweede opdracht over ADR. De student kan de docent contacteren via mail. Opgeloste oefeningen kunnen steeds ter verbetering afgegeven of doorgemaild worden.
OA:
05210465
Code:
05210465
Vakcoördinator:
Ann Van Asbroeck
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands