Veiligheidsmanagement (2009-2010)

Waarom veiligheid? Begrippen, arbeidsongevallen, statistieken, ,,, Veiligheidswetgeving? Overzicht, historiek, ARAB-Codex, Veiligheidsorganen, Preventie op het werk, keurmerken, aansprakelijkheid, ,,, Risico-bepaling? Begrippen, indeling, definities, beoordeling, gevolgen, methoden ( risicoboom, taakanalyse, ,,, ) Risicopreventie? Hoe aanpakken, brandpreventie, oorzaken, ontwerpaspecten, opslagmagazijnen, brandklassen, blusmiddelen, ,,, Gevaarlijke producten? Symbolen, voorzorgsmaatregelen, vergunningen, gevaarssymbolen, ,,, Machines en installaties? Machinerichtlijn, opstellingen, safety-cel, CE-markeringen, verbeteringen, ,,,, Persoonlijke beschermingsmiddelen? Wanneer, gebruik, mogelijkheden, stralingsgevaar ,,,, Ergonomie? Voorzorgsmaatregelen, Signalisatie, Besloten ruimten, Veiligheid tijdens het lassen, hijsen, tillen en dragen, voorkomen van vallen, geluid en trillingen, bedrijfsnoodplannen, bevorderen van veilig werken, veiligheid bij elektrische installaties, Case: Veiligheidsmaatregelen ifv een magazijn ( layout, klasse, indeling, archief, refter, burelen, heftruckgebruik, sanitair, trappen, verlichting, brand, opslagrekken, accu's, nooduitgangen, sprinklerinstallaties,,,, ) Democel: hekwerk, beveiliging, vergrendelingen, transportbanden, noodstoppen, lichtschermen, ...

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC2 De bachelor in de logistiek is assertief, doortastend.
 • BC3 De bachelor in de logistiek is pro-actief, vooruitdenkend en houdt rekening met mogelijke gebeurtenissen in de toekomst.
 • BC6 De bachelor in de logistiek is in staat zijn werk met de nodige nauwkeurigheid en stiptheid uit te voeren.
 • BC7 De bachelor in de logistiek is in staat een taak op een verantwoorde wijze uitvoeren of laten uitvoeren.
 • BC8 De bachelor in de logistiek is zich bewust van de impact van zijn handelen, keuzes en beslissingen op het milieu, de kwaliteit en de veiligheid en houdt rekening met de van kracht zijnde reglementering.
 • BC11 De bachelor in de logistiek is in staat taken te plannen en te organiseren.
Toelichting:
- De student bachelor in logistiek heeft notie van de veiligheidsreglementering voor een bedrijf. - Stap voor stap kan de student bachelor in de logistiek de complexe wetgeving en toepassingen analyseren zodat hij het praktisch probleem kan structureren en de probleemsituatie na onderzoeken en mogelijke correctie kan verbeteren ( oplossen ) - De student bachelor in logistiek kan via communicatie ( communiceren ) voor een veiligheidsprobleem of situatie zijn voorstellen en oplossingen verdedigen voor een kritisch publiek. - De student bachelor in logistiek kan risicoanalyses uitleggen, - De student bachelor in logistiek kan het gebruik van wetgeving en normen voor een opstelling ( bv. safety-cel ) controleren en uitleggen, - De student bachelor in logistiek kan het gebruik van beschermingsmiddelen, voorzorgsmaatregelen, noodplannen en vergunningen beoordelen, kritisch onderzoeken en verantwoorden. - De student bachelor in logistiek kan via het behalen van het VOL-VCA attest keuzes om de veiligheid te bevorderen verantwoorden en uitleggen. - De student bachelor in logistiek kan uitleggen waarom bepaalde situaties en machines niet toelaatbaar zijn in een industriële omgeving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Diploma secundair onderwijs

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (ISBN 90-6625-029-1) Provinciaal veiligheidsinstituut Presentaties en opdrachten (via Toledo)

C. Aanbevolen leermiddelen

Links: veiligheid: firma's, wetgeving, organisaties, FODWASO, ......

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • presentatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
05210476
Code:
05210476
Vakcoördinator:
Ludo Cambré
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands