Vraagvoorspelling (2009-2010)

- Tijdreeksen (voor horizontaal, trend en seizoensmodel)

- Regressietechnieken (lineaire - multipele)

- Bepalen van voorspelfouten

- Vergelijking van de methoden

- Case vraagvoorspelling

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:

01: De student kan een geheel van informatie opsplitsen in essentiële deelaspecten, deze formuleren, begrijpen en verbanden leggen tussen de deelaspecten (analyseren); kan hoofd‐ en bijzaken onderscheiden (synthetiseren/selecteren);

02: De student ziet in dat er een informatiebehoefte is; vindt de benodigde informatie op een effectieve en efficiënte wijze; evalueert op een kritische wijze het informatiezoekproces en de gevonden informatie.

03: De student stelt het eigen functioneren in vraag, analyseert en beoordeelt het; beoordeelt eigen werk en werkwijze op basis van evaluatiecriteria; overweegt alternatieve werkwijzen.

06: De student kan schriftelijk rapporteren; verslaggeving.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
- De student kan zelfstandig problemen definiëren; complexere probleemsituaties analyseren; zinvolle oplossingsstrategieën ontwikkelen en toepassen.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC1 De bachelor in de logistiek is in staat om klantgericht te denken en te handelen.
 • BC3 De bachelor in de logistiek is pro-actief, vooruitdenkend en houdt rekening met mogelijke gebeurtenissen in de toekomst.
 • BC6 De bachelor in de logistiek is in staat zijn werk met de nodige nauwkeurigheid en stiptheid uit te voeren.
 • BC9 De bachelor in de logistiek is in staat te werken met o.a. tekstverwerking, rekenbladen, databases, internet, e-mail, …
 • BC13 De bachelor in logistiek is in staat logistieke processen op de markt af te stemmen, een klantgerichte werkwijze te ontwikkelen en administratieforganisatorisch uit te voeren.
 • BC14 De bachelor in logistiek is in staat logistieke adviezen te geven voor interne bedrijfsonderdelen en externe bedrijven, voornamelijk op het terrein van de organisatie van bedrijfskundige processen, financieeleconomische beslissingen en fysieke systemen voor productie, opslag, transport en handling.
 • BC16 De bachelor in de logistiek is in staat de voorraad integraal te besturen, beheren, administreren, te optimaliseren en is in staat voorraadbesturingssystemen te ontwikkelen.
Toelichting:

BC1: De student kan klantgericht communiceren zowel naar interne als externe klanten.

BC3: De student kan trends signaleren; verbanden leggen tussen het verleden, heden en de
toekomst; inspelen op mogelijke toekomstige situaties en verhoudingen .

BC6: De student heeft de discipline om secuur te werken; oog voor details en verbanden;
probeert fouten te voorkomen.

BC9:  De student kan moderne communicatiemiddelen (vb. MS Office ; internet, e‐mail) gebruiken; gegevens verwerken met een rekenblad.

BC13:  De student kan logistieke processen op de markt af te stemmen.

BC14: De student kan logistiek advies geven voor de organisatie van bedrijfskundige.

BC16: De student kan voorraad besturen (vraag voorspellen a.d.h.v. historische gegevens;
gegevens statistische verwerken) .

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- Introductie in logistiek

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

enkele hoofdstukken uit "Statistiek een inleiding voor het hoger onderwijs", Mc Clave, uitgeverij Pearson cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210478
Code:
05210478
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands