Goederenidentificatie lab (2009-2010)

 • Barcodes: inleiding, types, printers, dragers, reading equipment
 • RFID: inleiding, types, dragers, reading equipment
 • Gevallenstudies oa Kruk- en Stoel

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
Toelichting:

01: De student kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en grote hoeveelheden informatie reduceren tot de belangrijkste onderdelen (synthetiseren/selecteren); kan nieuwe kennis zelfstandig toepassen in situaties waar die kennis vereist is (integreren); kan een zinvolle logische structuur aanbrengen in informatie (structureren).

02: De student vindt de benodigde informatie op een effectieve en efficiënte wijze.

03: De student analyseert en beoordeelt het eigen werk en werkwijze; verweegt alternatieve werkwijzen en neemt hierin een verantwoorde beslissing.

04: De student maakt een planning met concrete doelen en deadlines.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:

De student werkt goed samen.

De student werkt actief mee aan elke opdracht en gaat op zoek naar duurzame oplossingen voor problemen.

 

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC9 De bachelor in de logistiek is in staat te werken met o.a. tekstverwerking, rekenbladen, databases, internet, e-mail, …
 • BC20 De bachelor in de logistiek is in staat adviezen en ondersteuning te geven t.a.v. selectie, implementatie en beheer van logistieke automatisering en informatisering.
Toelichting:
 • De Bachelor is in staat om op een adequate wijze de verschillende barcodes en RFID tags te onderscheiden en vaardig te gebruiken.
 • De Bachelor kan de verschillende lees en schrijftoestellen voor automatische identificatie aansluiten en configureren.
 • De Bachelor kan de verschillende systemen van automatische identificatie analyseren en evalueren in practische toepassingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • Andere: Labomateriaal, scanners, printers, RFID zender-ont
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

F. Peeters, 2009, Goederenidentificatie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, 120p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
05210545
Code:
05210545
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands