Regeltechniek 3 (2009-2010)

-Theoretische studie van processen in het frequentiedomein
- Procesidentificatie-methodes
-Frequentieresponsies van basissystemen
-Laplace-getransformeerde en Bode-diagrammen van basissystemen
-Regelaars en regelkringen: frequentieresponsie
-Stabiliteit: relatief en absoluut
-Digitale regelsystemen: systeemconfiguraties en discrete-tijdsystemen
-Adaptieve regelaars
-Fuzzy control

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
Toelichting:

De student kan een geheel van informatie opsplitsen in essentiële deelaspecten en deze formuleren, relateren en begrijpen (analyseren)

De student beheert verzamelde en gecreëerde informatie

De student past oudere en nieuwe informatie toe om nieuwe concepten samen te stellen of om nieuwe inzichten te creëren

De student verwijst correct naar de gebruikte informatie

De student overweegt alternatieve werkwijzen (voor- en nadelen) en neemt hierin een verantwoorde beslissing

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:

De student kiest een specifieke oplossing en kan deze keuze verantwoorden

De student maakt de transfer van theoretische modellen en achtergrond naar een toegepaste praktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC2 Een keuze maken uit een aantal bestaande of zelf bedachte concepten, oplossingen en/of implementaties.
 • BC4 Samen met anderen een product/systeem/dienst op een gestructureerde wijze ontwerpen dat voldoet aan de opgelegde eisen.
 • BC5 Samen met anderen een product/systeem/dienst uitwerken tot een geheel dat samengesteld kan worden uit beschikbare deelproducten/ontwerp waarbij gebruik gemaakt wordt van beschikbare deelproducten/kennis.
Toelichting:

-De student kan het begrip terugkoppeling uitleggen/afleiden/verklaren met een voorbeeld.

-De student kan de theoretische achtergrond van de meest voorkomende processen en regelaars afleiden en uitleggen.

-De student kan de frequentieresponsie en procesidentificatie uitleggen en toepassen.

-De student kan relatieve en absolute stabiliteit verklaren en toepassen.

-De student kan de principes van digitale/discrete/adaptieve regelsystemen verklaren en toepassen.

-De student kan de basisprincipes Fuzzy-control uitleggen/toepassen en implementeren in een practische regeling

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Regeltechniek 3de jaar - K.Devocht

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
05210454
Code:
05210454
Vakcoördinator:
 
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands