Economie (2009-2010)

Macroeconomie - eenvoudige economische kringloop - sparen in de economische kringloop - de overheid in de economische kringloop - het buitenland in de economische kringloop - inflatietheorie - conjunctuurtheorie - geldschepping Microeconomie - wet van vraag en aanbod - prijselasticiteit - het marktmechanisme - overheidsingrepen - consumentengedrag - producentengedrag

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:

De student kan zelfstandig problemen definiëren; complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk analyseren;

De student neemt een beredeneerd standpunt in over maatschappelijke vragen; ontwikkelt een persoonlijke visie op beroepsspecifieke maatschappelijke thema's; springt bewust om met het gebruik van grondstoffen en
materiaal; neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC5 De bachelor in de logistiek is in staat zich aan te passen aan veranderende situaties en omgevingen.
 • BC13 De bachelor in logistiek is in staat logistieke processen op de markt af te stemmen, een klantgerichte werkwijze te ontwikkelen en administratieforganisatorisch uit te voeren.
 • BC14 De bachelor in logistiek is in staat logistieke adviezen te geven voor interne bedrijfsonderdelen en externe bedrijven, voornamelijk op het terrein van de organisatie van bedrijfskundige processen, financieeleconomische beslissingen en fysieke systemen voor productie, opslag, transport en handling.
Toelichting:
De student kan macro-economische verschijnselen verklaren, analyseren en er kritisch over reflecteren. De student kan de economische kringloop beschrijven en analyseren ook in een internationale context. De student kan micro-economische verschijnselen verklaren en analyseren. De student kan de invloed van overheidsingrepen in het marktmechanisme beschrijven, analyseren en er kritisch over reflecteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

De Tijd

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210468
Code:
05210468
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands