Magazijnbeheer (2009-2010)

 • Magazijnbeheer (type, functie, processen, inslag, opslag, uitsag, locatiebeheer en -aanduiding, orderpicking)
 • Statische opslagsystemen (legbord, palletstelling, in- en doorrijstelling, doorrolstelling, specials)
 • Dynamische opslagsystemen (paternoster, carrousel, legbordlift, miniload)
 • Opslag van milieu- en brandgevaarlijke goederen
 • Inrichting van in- en uitslag zone (los- en laadkade)
 • Case ontwerp magazijn

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:

01: De student kan een geheel van informatie opsplitsen in essentiële deelaspecten, begrijpen en verbanden leggen tussen de deelaspecten (analyseren); kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en grote hoeveelheden informatie reduceren tot de belangrijkste onderdelen (synthetiseren/selecteren); kan voorbeelden en toepassingen bedenken bij meer abstracte informatie (concretiseren); kan nieuwe kennis zelfstandig toepassen in situaties waar die kennis vereist is (integreren); kan verbanden zoeken tussen verschillende onderdelen van informatie (relateren); kan een zinvolle logische structuur aanbrengen in informatie (structureren).

02: De student bepaalt wat hij precies in welke mate moet weten; vindt de nodige informatie op een effectieve wijze; evalueert de gevonden informatie; beheert verzamelde en gecreëerde informatie; past oudere en nieuwe informatie toe om nieuwe concepten samen te stellen of om
nieuwe inzichten te creëren.

04: De student kan een nieuw proces analyseren en een creatieve oplossing genereren.

05: De student kan schriftelijk rapporteren en mondeling overleggen en presenteren.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
De student kan complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk analyseren en een zinvolle oplossingsstrategieën ontwikkelen en toepassen.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC1 De bachelor in de logistiek is in staat om klantgericht te denken en te handelen.
 • BC3 De bachelor in de logistiek is pro-actief, vooruitdenkend en houdt rekening met mogelijke gebeurtenissen in de toekomst.
 • BC17 De bachelor in logistiek is in staat leiding te geven aan magazijnoperaties, een magazijn te beheren en een magazijnontwerp (lay-out, installaties, hulpmiddelen, werkwijzen en informatiesystemen) te maken en te implementeren.
 • BC21 De bachelor in de logistiek is in staat leiding te geven aan het interne transportproces, kan hulpmiddelen beheren en de functionele eisen ervan aangeven.
Toelichting:

BC1: De student kan eisen en wensen van klanten meenemen in het uitwerken van oplossingen; eisen en wensen van klanten afwegen bij het nemen van beslissingen, het maken van keuzes.

BC3: De student kan verbanden leggen tussen het verleden, heden en de toekomst; inspelen op mogelijke toekomstige situaties en verhoudingen.

BC17: De student kent de magazijnoperaties; kan een magazijn ontwerpen (bepalen van een magazijnlay-out; optimalisatie van een magazijninrichting; locatieaanduiding ontwerpen; opslagmethode/strategie ontwerpen; orderpickmethode/strategie bepalen).

BC21: De student kan aangepaste interne transportmiddelen kiezen voor het magazijn; de functionele eisen van het interne transportproces aangeven (bepalen van de technische vereisten van het interne transportmiddel; bepalen van de uitvoeringsaspecten van het interne transportmiddel).

 

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • Raf Meylaers, Magazijnbeheer - Deel 1: Magazijnbeheer, Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel
 • Raf Meylaers, Magazijnbeheer - Deel 2: Statische opslagsystemen, Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel
 • Raf Meylaers, Magazijnbeheer - Deel 3: Dynamische opslagsystemen, Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel
 • Raf Meylaers, Magazijnbeheer - Deel 4: Opslag van milieu- en brandgevaarlijke stoffen, Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel
 • Raf Meylaers, Magazijnbeheer - Deel 5: Apparatuur voor ontvangen en verzenden (los- en laadkade), Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel
 • Presentaties en cases op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210661
Code:
05210661
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands