Multimodaal transport (2009-2010)

- de organisatie van de vervoersector - het verkeers- en vervoerssysteem - de reglementering in de vervoersector - de organisatie van het vervoer in België en Europa - bedrijfseconomische optimalisatie in het vervoer - kostenberekeningen in het vervoer - investeringen in vervoersmiddelen

 

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:

De student kan  informatie analyseren. Hij kan hoofd‐ en bijzaken onderscheiden en grote hoeveelheden informatie reduceren tot de belangrijkste onderdelen (synthetiseren/selecteren); kan voorbeelden en toepassingen bedenken.

De student ziet in dat er een informatiebehoefte is; bepaalt wat hij precies in welke mate moet weten; vindt de benodigde informatie op een effectieve en efficiënte wijze; evalueert op een kritische wijze het informatiezoekproces en de gevonden informatie; de student verwijst correct naar de gebruikte informatie.

De student maakt een planning op voor het indienen van de individuele en groepsopdracht; hij legt vast wanneer wat moet gebeuren, hij legt vast welke opzoekmethodiek voor hem  en de groep bereikbaar is, wat goed genoeg is, welke informatie relevant is e, correct, de student verdeelt de taken in de groep; rapporteert tussentijds over de voortgang van het werk; de student vraagt bij moeilijkheden gericht naar hulp.

De student kan schriftelijk rapporteren; verslaggeving; mondeling overleggen; mondeling presenteren.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:

De student kan deel uitmaken van een effectief team; zich inzetten; actief luisteren (luisteren – samenvatten );  feedback ontvangen.

De student kan de beroepspraktijk analyseren.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC4 De bachelor in de logistiek is in staat te presteren in een stressvolle situatie.
 • BC18 De bachelor in logistiek is in staat leiding te geven aan transportactiviteiten, transportactiviteiten te plannen, contacten te onderhouden met logistieke dienstverleners en de keuze voor een modaliteit te onderbouwen.
Toelichting:

De student kan rustig blijven in een stressvolle situatie; relativeren van situaties; negatieve gedachten ombuigen naar positieve; gebruik van time management en organiseren van het eigen werk; hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden.

De student kan kostenberekeningen uitvoeren. De student kan investeringen beoordelen. De student kan beschrijven hoe het marktevenwicht tot stand komt en hoe een producent en consument in de transportsector redeneert. De student kan kritisch reflecteren over overheidsbeslissingen betreffende de vervoersector.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

algemene economie 1 LOG

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie
 • presentatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
05210470
Code:
05210470
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands