Praktijkatelier deel 1 (2009-2010)

 Leren observeren  Lesvoorbereidingen :  Doelstellingen  Vraagstelling  Didactische werkvormen en organisatie  Krachtige leeromgeving: betrokkenheid en welbevinden van de lerende stimuleren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C07 Lid van schoolteam.
Toelichting:

Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen:

De student kan in gestructureerde vereenvoudigde leersituaties gerichte, objectieve observaties uitvoeren en deze observaties interpreteren.

De student kan met ondersteuning inhoudelijk, methodisch en organisatorisch doordachte lessen opbouwen in een vereenvoudigde leercontext.

Opvoeder:

De student kan met de nodige ondersteuning in vereenvoudigde leercontexten een krachtige leeromgeving creëren waardoor hij/zij de betrokkenheid en het welbevinden van de lerende stimuleert.

Inhoudelijk expert:

De student beheerst de vakspecifieke inhouden om lessen op te bouwen in een vereenvoudigde leercontext

Organisator:

De student kan met ondersteuning organisatorisch doordachte lessen opbouwen in een vereenvoudigde leercontext.

Lid van schoolteam:

De student kan in overleg doordachte lessen opbouwen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • Andere: microteaching

B. Omschrijving

Bij elk onderdeel wordt aan de studenten een kader aangeboden waarin de werksessies en opdrachten geplaatst kunnen worden. In de werksessies krijgen de studenten de kans om in kleinere groepen of individueel, en in een veilige situatie, praktijkgerichte opdrachten uit te voeren. Deze uitvoering gebeurt onder begeleiding van een docent

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • individuele taak
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

2 EP: 100 % permanente evaluatie

Proces- en productevaluatie van de opdrachten bij elk onderdeel

3 EP:

50 % overdracht van het cijfer uit permanente evaluatie

50 % schriftelijk examen

Coaching tijdens werksessies

De docenten zijn bereikbaar via de khk-mail.

OA:
10255980
Code:
10255980
Vakcoördinator:
Hilde Hofkens
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands