Regeltechniek 3 lab (2009-2010)

-Proeven op bestaande regelkringen

-Praktische studie van verhoudingsregelingen kaskaderegelingen

-Analysemeettechniek: pH, geleidbaarheid, vochtigheid , zuurstof.

-Optimalisatie van regelparameters en regelkringen

-Procescomputer: software configuratie van meet- en regelsystemen -DDC-algoritmen

-Corrigerende organen: positioners

-softwarepakketten: LABVIEW, Cimplicity -adaptieve regelingen, fuzzy control

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:

- De student kan verbanden zoeken tussen verschillende onderdelen van informatie (relateren)

- De student past oudere en nieuwe informatie toe om nieuwe concepten samen te stellen of om nieuwe inzichten te creëren

- De student past eigen ideeën en voorstellen aan de inbreng van andere teamleden aan als dat gepast en verantwoord is

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:

-      De student werkt actief mee aan elke opdracht

-      De student integreert inzichten uit verschillende disciplines of opleidingsonderdelen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC5 Samen met anderen een product/systeem/dienst uitwerken tot een geheel dat samengesteld kan worden uit beschikbare deelproducten/ontwerp waarbij gebruik gemaakt wordt van beschikbare deelproducten/kennis.
 • BC7 Rekening houdend met het budget, de termijnen en het wettelijke kader de productie efficiënt organiseren.
 • BC8 Gebruik maken van gangbare werkmethoden conform de code van de goede praktijk.
Toelichting:

-De student kan praktische, industriële toestellen/installaties aansluiten/configureren/afregelen via testen en metingen.

-De student kan bestaande opstellingen/installaties oordeelkundig opstarten.

-De student kan de bestaande aanwezige software gebruiken/configureren.

-De student kan samenwerken in groep aan een opdracht.

-Destudent  kan een technisch rapport/verslag kunnen schrijven over de behandelde proef/onderwerp.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

zie documentatie practische toestellen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210455
Code:
05210455
Vakcoördinator:
 
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands