Plantenbescherming (2008-2009)

Inleiding:  biotische beschadigers:

   • onkruiden
   • schimmels
   • bacteriën
   • virussen
  Gewasbeschermingstechnieken
  • sanitatie
  • resistentieveredeling
  • chemische bestrijding:
   • wetgeving van de fytofarmaceutische producten
   • toxicologie van de fytofarmaceutische producten
   • fytofarmaceutische producten
  • biologische bestrijding
  • geleide en geïntegreerde technieken
 

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
 • 05. Een appreciatie kunnen maken van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren
 • 06. Kunnen werken in teamverband

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
 • C05 Beheersen zorgsystemen: kwaliteitszorg, milieuzorg, veiligheid.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Microbiologie

B. Competenties

OO:
03100192
Code:
03100192
Vakcoördinator:
Rudi Aerts
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend