Religie, zingeving en levensbeschouwing (2008-2009)

De vakinhoud richt zich in de eerste plaats op het verwerven van een kritische kijk op maatschappelijke processen en bredere cultuurgegevens. Je leert hiervoor teruggrijpen naar historisch-filosofische referentiekaders om de niet-vanzelfsprekendheid van bepaalde "evidenties" - ook religieuze - onder de loepe te nemen. Tegelijk neem je het zinsvraagstuk als uitgangspunt om te komen tot een relevant onderscheid tussen religieuze, sociale en ethische hoofd- en bijzaken, alsook tot een eigen plaatsbepaling binnen het huidige complexe tijdsgewricht.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100060
Code:
03100060
Vakcoördinator:
Dirk Godecharle
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend