biotechnisch project AL (2008-2009)

Voorbereiding eindwerk - Eisen die aan een wetenschappelijk werk worden gesteld - Onderzoek en onderzoeksmethoden - Organisatie van de stage - Bibliografische instructie met raadpleging van relevante databanken - Introductie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwuniversiteit Wageningen - Criteria bij het schrijven van een eindwerk - Accuraat rapporteren Seminaries - Bezoek landbouwbeurs SIMA Villepinte (Parijs) - Bezoek landbouworganisatie Boerenbond - Seminarie duurzame landbouw (met ingenieur duurzame landbouw ALT) - Studiedag melkveehouderij Vlimmeren Ontwerpen (groepswerk): - het ontwerpgedeelte van het project (ontwerpen van een landbouw/veeteeltbedrijf) - grafisch weergeven van het ontwerp Bedrijfsbezoeken (docent: J. Van Thielen): - proefbedrijf veeteelt Poppel (AVEVE) - Agriflora - proefbedrijf varkens Neerhespen - bedrijf veevoeder-bijproducten - labo veevoederbedriif - onderzoeksstation pluimvee (Speldertholt) - varkensfokkerij en selectie - bezoek bedrijven alternatieve veehouderijtakken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
In het biotechnisch project verdiept een student zich in een probleemsituatie. Naast probleemstelling, gaat hij op zoek naar lietratuurgegevens. De literatuur kan hij verwerken tot een wetenschappelijk verantwoord document. Indien mogelijk, gaat hij ook reeds enkele proeven opzetten of volgen, om nog meer inzicht te verwerven.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
Toelichting:
Door het lezen en interpreteren van wetenschappelijke literatuur krijgt de student inzicht in de opbouw en aanpak van wetenschappelijk onderzoek.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
Toelichting:
Door het mee opstellen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek krijgt hij inzicht in een proefobject. Na de verwerking van de gegevens, moet dit leiden tot een wetenschappelijk verantwoord document.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Kunnen rapporteren Begrippen uit landbouw en veehouderij Situering van de landbouwwereld in een breder kader Algemene zoötechnie en fytotechnie

A. Type

 • materiaal op WWW
 • Andere: wetenschappelijke publicaties

B. Verplichte leermiddelen

De Stijlwijzer. Wetenschappelijke publicaties, Bedrijfsbezoeken Seminaries (thematisch) Landbouwbeurzen Studiedagen (actuele onderwerpen) Proefbedrijven en organisaties (b.v. PDLT, Bieteninstituut, VRV, Fedagrim, BDB, varkensstamboek,...) Computerpakketten, interessante websites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

Op toledo staan alle onderrichtingen vermeld.

Ook kunnen de studenten ten alle tijde de docent die als interne begeleider aangeduid is, contacteren per email (voor eventueel het maken van een afspraak).

OA:
03203071
Code:
03203071
Vakcoördinator:
Bert Driessen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands