Klinisch onderwijs operatieverpleegkunde (2008-2009)

De student kan theorie integreren in praktijk - leert kritisch kijken en denken - leert verantwoord handelen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eyer, N. (2006). Opdrachtenbundel.Onuitgegeven cursus, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • Andere: stage-opdrachten

B. Omschrijving

De evaluatie van de stage gebeurt door de mentor aan de hand van een evaluatiedocument. De wegingscoëfficient van de opdrachten bedraagt 40 %. De coördinator van de school neemt na elke stageperiode, dit is 5 x per academiejaar, contact op met de mentor voor een evaluatiegesprek. Op vraag van de student en/of mentor worden tussentijdse evaluaties georganiseerd. De studenten worden op stage begeleid door een mentor.
OA:
07284110
Code:
07284110
Vakcoördinator:
Nancy Eyer
Semester:
1+2
Studiepunten:
12
Onderwijstaal:
Nederlands