Oefeningen dieetleer (2007-2008)

In de oefeningen dieetleer worden voedingsberekeningen gemaakt met beroepsspecifieke software. Er worden zowel manueel als met de computer dieetschema's opgesteld. Daarnaast worden menu's aangepast aan de verschillende diëten. Er wordt ook geoefend in het beoordelen van de samenstelling van dieetproducten en op het gepast inschakelen ervan in menu's en dieetschema's. Het opstellen van individuele dieetadviezen wordt geoefend aan de hand van casussen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
- De studenten kunnen de theoretische dieetkennis toepassen bij het opstellen van dieetschema's en dieetadviezen en bij het aanpassen van menu's. - De studenten kunnen persoonlijke-, medische- en antropometrische gegevens van een cliënt verzamelen en interpreteren. - De studenten kunnen met de gepaste technieken een voedingsanamnese afnemen. - De studenten kunnen manueel en met beroepsspecifieke software voedingsberekeningen maken en de resultaten interpreteren. - De studenten kunnen vanuit de verzamelde gegevens de diëtistische diagnose en de doelstelling(en) van het dieetadvies bepalen en aan de hand hiervan een behandelplan opstellen. - De studenten kunnen een correct dieetadvies opstellen rekening houdend met de verzamelde gegevens en de mogelijkgheden van de cliënt. - De studenten leren het dieetadvies uitleggen aangepast aan het niveau van de cliënt. - De studenten kunnen gesprekstechnieken en gespreksvaardigheden toepassen tijdens rollenspel. - De studenten kunnen peilen naar motivatie en motivatietechnieken gebruiken tijdens rollenspel. - De studenten kennen de huishoudmaten, gewichten en voedigswaarde van de meest courante voedingsmiddelen. - De studenten kunnen de samenstelling van dieetproducten beoordelen, ze op gepaste wijze inschakelen in menu's en dieetschema's en de cliënt praktisch adviseren bij het gebruik ervan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: voedingsmiddelentabellen, beroepsspec. software

B. Verplichte leermiddelen

- Huysmans Veerle, 2008. Oefeningen dieetleer. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel - Becker-Woudstra et al, 2006, Het diëtistische consult met DVD, uitgeverij Lemma - Voedingscentrum Den Haag, 2006, Nevo-tabel : Nederlands voedingsstoffenbestand - Vzw Nubel, FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, 2004, Belgische voedingsmiddelentabel - Hoge gezondheidsraad, FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, 2003, Maten en gewichten: Handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België - Hoge gezondheidsraad, FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, 2006, Voedingsaanbevelingen voor belgië - Unilever, Becel Institute Nutrition Software

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • groepswerk
 • Andere: rollenspel

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

De beoordeling gebeurt voor 60% via permanente evaluatie. Dit omvat de volgende 2 onderdelen : - voorbereidings- en verwerkingsopdrachten - lesopdrachten Vooral de diëtistische kennis en vaardigheden worden beoordeeld. Attitudes spelen in beperktere mate een rol. Tijdens het schriftelijk examen wordt getoetst in hoeverre je door oefening en feedback de vereiste competenties van deze onderwijsactiviteit bezit.
OA:
06021781
Code:
06021781
Vakcoördinator:
Veerle Huysmans
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands