Orthopedische technologie (2006-2007)

In het onderdeel constructieleer wordt behandeld hoe je schoenen en apparaten ontwerpt en construeert zodat zij de juiste kracht- en drukverdeling geven.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.
 • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
 • C03 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze samenwerken en overleg plegen in een multidisciplinair team.
 • C04 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatieverstrekking geven aan patiënten, specifieke doelgroepen, collega’s en aan (para)medici.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002209
Code:
06002209
Vakcoördinator:
Liesbet Diestelmans
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend