keuzevak Land- en milieubeheer (2006-2007)

De sectoren land- en tuinbouw zijn in het buitengebied de grootste gebruikers van land. De geel ingekleurde zones op de Gewestplannen illustreren dit. In de nabije toekomst zal het ruimtegebruik in Vlaanderen vooral geordend zijn via structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Naast de vigerende wetgeving inzake ruimtelijke ordening zal de landbouwer en de tuinder ook de milieuwetgeving moeten incalculeren in zijn bedrijfsvoering. Het Vlaamse mest- en ook het natuurbeleid zijn daar voorbeelden van. Duurzame land- en tuinbouw binnen een eng wettelijk kader dus. Geografische Informatiesystemen (GIS) worden aangeleerd en gebruikt als werkinstrument.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100198
Code:
03100198
Vakcoördinator:
Dirk De Roose
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend