Communicatie in het Duits (2006-2007)

Voortbouwend op de kennis uit het tweede jaar wordt er in het derde jaar gewerkt aan de uitbreiding en verdieping van de woordenschat en het idioom. De actieve woordenschat wordt gekozen in functie van specifieke beroepsgerichte thema's en situaties. De communicatievaardigheid wordt verder uitgebouwd, zodanig dat de student zich op het einde van het derde jaar in de meeste beroepsgebonden situaties in het Duits kan uitdrukken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Communicatie in het Duits

B. Competenties

OO:
08108033
Code:
08108033
Vakcoördinator:
Sigrid Van Audekerke
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Duits
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend