Gegevensverwerking (2006-2007)

Van bachelors wordt verwacht dat ze gericht informatie over hun vakdomein kunnen opzoeken en verwerken. In dit opleidingsonderdeel leer je dit aan: je leert waar en hoe je vakliteratuur kan vinden, hoe je die informatie op relevantie kan scannen, hoe je de statistische gegevens correct kan interpreteren en hoe je ze voor anderen inhoudelijk en technisch kan verwerken tot bruikbaar werkmateriaal en afgewerkte rapporten met behulp van software.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
 • C04 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatieverstrekking geven aan patiënten, specifieke doelgroepen, collega’s en aan (para)medici.
 • C05 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze meewerken aan toegepast wetenschappelijk onderzoek.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
 • C07 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze beleid voeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06003047
Code:
06003047
Vakcoördinator:
Alex Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend