Bedrijfsbeleid (2006-2007)

Financieel bedrijfsbeleid bevat o.m. managementsaspecten , corporate governance als leiddraad ,de economische leiding van een onderneming , de doelstellingen van een onderneming, strategische planning, swot-analyse, toepassing in een marketing omgeving, kwaliteitsbewaking , slogans, concepten en technieken , besluit met teksten over kwaliteitsbewaking, Pareto-analyse, EFQM, beslissingstheorie , beslissingsbomen , utility-theorie -financiële aspecten, bedrijfsbudgettering investeringscalculatie, balansanalyse, financieringsvormen , seminaries, veiligheid en voorkomingsbeleid , machinerichtlijn.. Sociaal bedrijfsbeleid - Definitie van recht en sociaal recht - Bronnen van het recht - Collectieve arbeidsverhoudingen - De individuele arbeidsovereenkomst - Sociale zekerheid - Wet op de arbeidsongevallen - Oplossing van geschillen (rechtbanken) - Sociaal statuut voor zelfstandigen Communicatieve vaardigheden:- Begrip communicatie - Verbale en non- verbale communicatie (lichaamstaal) - Enkele communicatietheorieën: Feed-backtheorie, Transactionele analyse - Presenteren (voorbereiding, eigenlijke presentatie, nazorg) - Vergadertechnieken (Rol van de voorzitter, de secretaris, de deelnemers) - Deelname aan een vergadering - Aanwenden van hulpmiddelen bij presentaties - Brengen van een presentatie met betrekking tot een vooraf gekozen onderwerp (IMAP, hedendaagse communicatiemiddelen zoals E-mail en Websites... Het practicum communicatieve vaardigheden omvat in hoofdzaak 3 elementen: oefenen van de vergadertechnieken, aanbrengen van technieken voor het geven van een presentatie, verzorgen van een presentatie. Binnen deze technieken zal je een bepaald standpunt moeten vertolken en verdedigen, een situatie waarin je als ingenieur weldra zal verkeren. Hoe breng je het er vanaf als onderhandelaar ?

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C09 Kennis hebben van operationeel bedrijfsbeheer, beleid en strategie in een onderneming.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (Ma) / / Bedrijfsbeleid

B. Competenties

OO:
03100058
Code:
03100058
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend