Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg (2006-2007)

Het ontwikkelings- en opvoedingsproces van kinderen loopt niet altijd zoals we het zouden willen. Persoonlijkheidvorming is afhankelijk van intrinsieke factoren en omgevingsfactoren. Opgroeien in een steeds meer complexere maatschappij vraagt veel flexibiliteit en inzet van kinderen en de druk is dikwijls té hoog, dit uit zich vaak in emotionele noden en gedragsstoornissen. Ouders doen meer en meer beroep op professionele hulp om hen in hun opvoedingstaak te laten bij staan. In dit opleidingsonderdeel trachten we een antwoord te bieden op vele vragen vanuit medische, psychosociale en pedagogische invalshoek om tot een betere en deskundigere zorgverlening en begeleiding van kind en ouders te komen. Dit opleidingsonderdeel wordt uitgewerkt in samenwerking met het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Turnhout, Zedenpolitie en Parket Turnhout en andere zorgverleners binnen geestelijke gezondheidszorg voor kinderen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
  • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
  • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108415
Code:
07108415
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd