Algemene voedingsleer (2006-2007)

De algemene voedingsleer wil meer inzicht geven in de elementen die van belang zijn bij de voeding van landbouwhuisdieren en dieren die gehouden worden in de recreatieve sfeer. Aandacht wordt besteed aan de voederopname en de karakteristieken van de verschillende voedermiddelen, die kunnen gekozen worden. Belangrijk is ook de het aandeel en de werking van het verteringsapparaat. Tot slot wordt stilgestaan bij de verschillende energiewaarderingsystemen, die bij de verschillende diersoorten worden toegepast.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Bio-organische chemie

B. Competenties

OO:
03100199
Code:
03100199
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend