Digitale technieken (2006-2007)

Er zijn twee grote delen te onderscheiden: aanvullingen op je kennis van digitale technieken van je bachelorstudie enerzijds en design for testability anderzijds. Na de studie van de flip-flops volgt het ontwerp van schuifregisters, tellers (synchroon en asynchroon, modulo en binair of decimaal) en het ontwerp van finite state machines (sequentiële logica). De verschillende types van AD en DA convertoren worden besproken. Studie van asynchrone sequentiële schakelingen met hun minimalisatie. Het is niet voldoende een schakeling te kunnen ontwerpen, je moet ook kunnen nagaan of deze wel juist gefabriceerd is. Dit is het studiedomein van Design for testability. De onderdelen zijn: functionele testgeneratie; structurele testgeneratie (stuck at, foutsimulatie, D algoritme, kritisch pad), design for testability (partitioneren, scan design, BIST, boundary scan design).

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (Schakelprogramma) (ABA) / / Analoog ontwerpen

B. Competenties

OO:
03100277
Code:
03100277
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend