Mechanica (2006-2007)

Theoretische mechanica vormt de basis voor andere ingenieursvakken zoals sterkteleer, stromingsleer, ontwerp en bouw van constructies en machines. Je start met vectorrekenen, kinematica en dynamica van een klein voorwerp. Je leert de basiswetten van de mechanica (wetten van Newton, behoudswetten van energie en impuls) correct toepassen alsook de begrippen als wrijving, impuls, arbeid, energie en vermogen. Via praktische oefeningen en voorbeelden uit de ingenieurswereld, de wereld van de sport, het verkeer, alledaagse situaties krijg je meer inzicht in de leerstof. In interactieve oefenzittingen leer je zelfstandig mechanische problemen analyseren, uitwerken en evalueren

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige integralen Eenvoudige goniometrische formules Ruimtelijk voorstellingsvermogen

OO:
03100004
Code:
03100004
Vakcoördinator:
Luc Schepers
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend