Organisatie van de verpleegkunde (2006-2007)

Gezondheidsecononmie In de gezondheidseconomie worden eerst algemene economische begrippen (vraag - aanbod - prijs) geduid om nadien verder in te kunnen zoomen op gezondheidseconomie, meer bepaald vraag - aanbod en prijs binnen de gezondheidszorg en de (Belgische) ziekteverzekering. Ook de ziekenhuisfinanciering komt in vogelvlucht aan bod: hoe worden ziekenhuizen betaald en welke invloed heeft dit op de zorgverlening en het werk van de verpleegkundige? De ziekenhuisfactuur: wat krijgen patiënten te zien hierover op hun zgn. 'factuur'? We eindigen met een kort hoofdstuk: wat te doen als ik afstudeer? Organisatie van de thuisverpleegkunde Hoe vind de organisatie van de thuisverpleegkunde plaats? Zowel de Wit-Gele Kruis organisatie als de organisatie van zelfstandige praktijken komen aan bod. Verpleegkundige Registratie-instrumenten Actuele registratie-instrumenten in de verpleegkundige praktijk worden besproken naar relevantie en bruikbaarheid. Eveneens worden concrete toepassing gemaakt.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109440
Code:
03109440
Vakcoördinator:
Greet Leysens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend