Theoretische aspecten van de verpleegkunde (2006-2007)

Dit deel omvat het aanleren en bespreken van een onderzoekscyclus; met aandacht voor de verschillende aspecten ( gegevens verzameling, meetschalen; designs; gegevens verwerking en gegevens weergeven.) In deze fase ligt de klemtoon op het theoretisch aspect van de leerstof Een bundel verplichte opdrachten die je zelfstandig of met begeleiding maakt zorgen ervoor dat je deze concepten ook praktisch kan toepssen. Aangezien een belangrijk deel van de literatuur in de Engelse taal is wordt hier ook aandacht aan besteed door een deeltje begeleide zelfstudie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108203
Code:
07108203
Vakcoördinator:
Rob Jordens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend