Biostatistiek (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel leer je voor het bekomen van informatie over onderwerpen die thuishoren binnen de opleiding gebruik te maken van statistische verwerkingen van resultaten van relevante metingen. Daartoe leer je bij zulke onderwerpen onderzoeksvragen te formuleren die geschikt zijn om met behulp van statistiek informatie te bekomen, je leer om uit zulke onderzoeksvragen geschikte hypothesen te formuleren en een geschikte onderzoeksopzet te bedenken. Gegeven de resultaten van de metingen leer je eveneens te zoeken naar de best geschikte methode en het best geschikte model uit een ruim aanbod van mogelijkheden. Zulke keuze leer je te maken op basis van zowel de onderzoeksvragen als van een analyse van de resultaten. Tijdens de oefeningen van het opleidingsonderdeel leer je gebruik te maken van het statistisch pakket SPSS om statistische hypothesen te testen. Tijdens deze oefeningen leer je aan de hand van expliciete problemen en gegevens eveneens de geschikte methode en het geschikte model te selecteren uit het ruime aanbod van mogelijkheden dat door SPSS aangeboden wordt.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Statistiek

B. Competenties

OO:
03100195
Code:
03100195
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend