Bedrijf en Economie (2006-2007)

Ken je eigen plaats binnen jouw organisatie en ken de plaats van jouw organisatie in het geheel. Zoals jouw organisatie haar klanten moet "koesteren", zo moet je zelf je eigen "afnemers" en "toeleveraars" binnen de organisatie leren koesteren. Een goede communicatie is daarbij primordiaal. Inzicht in de diverse samenhangen moet je helpen bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. De organisatie waarbinnen je zal werken fungeert tevens binnen een ruimer geheel. Een sterk bedrijf kan niet zonder een sterke economische, juridische en institutionele omgeving en omgekeerd.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Bedrijf en Economie 1

B. Competenties

OO:
08108009
Code:
08108009
Vakcoördinator:
Pieter Lamberts Van Assche
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend