Stage (2006-2007)

In het tweede semester ga je op stage in (FBLt) een farmaceutisch bedrijf (research) of in een instelling voor wetenschappelijk onderzoek in het domein van de moleculaire biologie, de galenica, de histo-pathologie, moleculaire diagnostiek, de biochemie, de genetica, de virologie of in een ziekenhuis (MLt). Als stageonderwerp wordt een welomlijnd onderwerp binnen het vakgebied van de opleiding opgedragen. Als MLt-er zal je in de drie domeinen van de Klinische Biologie, de hematologie, de microbiologie en de klinische chemie, de verschillende routine analyses leren uitvoeren. Je werkt daarbij nog aan een wetenschappelijke studie in één van deze drie domeinen. De mentor van de stageplaats begeleidt je in het onderzoek. Een stagebegeleider van de hogeschool ziet toe op het correcte verloop van de stageactiviteiten. Hij neemt regelmatig contact op de stage-instelling en helpt bij de planmatige aanpak van het project en bij de evaluatie. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002136
Code:
06002136
Vakcoördinator:
Lydia Hendriks
Semester:
2
Studiepunten:
21
Creditcontract mogelijk?
Neen
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd