Transport (2006-2007)

In het kader van de opleiding bachelor bedrijfsmanagement-afstudeerrichting Logistiek Management verdiepen wij ons in diverse aspecten van het transportgebeuren. Hiermee bevinden wij ons in de kern van de economische activi-teit. Onderstaande defi-nitie van 'economie' van T. Sci-tovsky(-°1910) maakt dat dui-delijk: " economie is een soci-ale wetenschap die tot voorwerp heeft het beheer van de schaarse middelen..." Hierbij ziet hij drie beheersproblemen: 1. de volledige aanwending van de schaarse midde-len 2. de toewijzing van deze middelen tussen de di-verse alterna-tieve aanwendin-gen. 3. de verdeling of distributie van de economische goederen tussen de economische subjecten. M.a.w. het verplaatsen(transporteren) van goederen op een doelmatige wijze creëert in de economische kring-loop toege-voegde waarde. Het transport moet erop gericht zijn om de productie-factoren zo voordelig mogelijk bij elkaar te brengen en tegelijker-tijd de distributiekosten van de finale goe-deren binnen redelijke perken te houden. Alhoewel de behoefte aan transport een 'afgeleide vraag' be-treft, kan het aspect transport niet als een te verwaarlozen element beschouwd worden in het kader van de cyclus van waardecreatie, gezien de goederen slechts hun volledige waarde hebben op het ogenblik dat ze in de juiste conditie, op de juiste plaats en het afgesproken tijdstip zijn gele-verd. Als gevolg van tal van evoluties in onze samenleving is het relatief belang van transport in het geheel van de productie- en consumptieketen toegenomen. Nieuwe mana-gementtech-nieken als JIT en IKZ hebben daar in belang-rijke mate toe bijgedragen. Hierdoor situeert het tran-sportgebeuren zich hoe langer hoe meer in het breder kader van de 'logistiek'. Deze evolutie brengt mee dat de organisatie van het trans-port steeds meer evolueert naar "werk vaor specialisten ter zake" waarbij naast een grondige vervoerstechnische kennis ook krediet- en verzekeringstechnieken, verpak-king, opslag en distri-butie aan bod komen. Het is in die ruime betekenis van het begrip "transport" dat wij de verschillende opleidingsonderdelen benaderen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Logistiek

B. Competenties

OO:
02105210
Code:
02105210
Vakcoördinator:
Antoine De Vleeschauwer
Semester:
2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend