Labo chemische technologie (2006-2007)

De onderdelen van een regelkring worden suuk voor stuk behandeld. Daarna wordt de gehele kring beschouwd, waarbij de student zelf tot de beste regelparameters dient te komen. Verdieping in enkele unit operations: -zeven en via laserdiffractie de korrelgrootte bepalen(controle) -het schotelgetal bepalen van een rectificatiekolom met pakkingen(met GC-analyses) -kristallisatie van een zout en hierbij kristalwarmte bepalen. -ultrafiltratie via een cross-flow membraanfiltratie: bepalen van reinwaterflux en invloed van de transmembraandruk op het permeaatdebiet -rectificatie met semi-industriele rectificatiekolom : deze geintegreerde proef vraagt zowel kennis van destillatie, regeltechniek als analytische chemie. -vloeistof-vloeistofextractie -simulatie van unit-operations met behulp van simulatieprogramma Aspen (Hysys).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C06 De chemist past de principes van responsible care spontaan en altijd toe om risico’s met betrekking tot veiligheid en milieu tot een minimum te beperken.

A. Volgtijdelijkheid

Chemie (PBA) / / Regeltechniek

B. Competenties

OO:
06003002
Code:
06003002
Vakcoördinator:
Guy Van Baelen
Semester:
1
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd