Juridische aspecten gezondheidszorg (2006-2007)

-De studenten kunnen begrippen als fysieke integriteit/zelfbeschikkingsrecht en strafrechterlijke immuniteit omschrijven -De studenten kunnen de spanning aantonen tussen het recht op fysieke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht - De studenten kunnen aan de hand van de euthanasiewet, de abortus-en orgaantransplantatiewet aantonen dat het zelfbeschikkingsrecht en het recht op fysieke integriteit hierin verzoend worden - De student kan aan de hand van de wet de patiëntenrechten omschrijven, herkennen en toepassen in casussen en in een zelfgemaakte paper.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Gezondheidszorg: voorzieningen en tegemoetkomingen

B. Competenties

OO:
08107044
Code:
08107044
Vakcoördinator:
Dominique Minten
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend