Algemene zoötechnie (2006-2007)

De algemene zoötechnie heeft als vak de bedoeling om een meer algemeen inzicht te geven in de verschillende vormen van dierlijke productie en de andere toepassingen van het houden van dieren. Belangrijk hierbij is de volledige en kritische benadering van de veehouderij. Veel aandacht gaat naar alle mogelijke parameters en elementen die invloed hebben op de dieren (vnl. toegepast op varkens, pluimvee, konijnen) die we bestuderen. Belangrijk is ook om de begrippen dierenwelzijn en dierenhouderij in een totaalbeeld te benaderen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Ecologie

B. Competenties

OO:
03100200
Code:
03100200
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend