Oriëntatie beroep en werkveld deel 2 (2006-2007)

In "Oriëntatie Beroep en Werkveld deel 2" krijgt de student vier onderwijsactiviteiten. In 'terreinen sociaal werk' maakt hij kennis met het profiel van de maatschappelijk assistent: wat moet hij kennen, kunnen en hoe moet hij zijn? Verder leert hij de verschillende terreinen kennen waarin de maatschappelijk assistent actief is: het sociaal cultureel werk, personeelswerk, maatschappelijk werk en maatschappelijk advisering. 'Schriftelijke communicatie' en 'sociale informatiekunde' zijn ondersteuningsvakken waarin hij kennis maakt met en oefent in vaardigheden om schriftelijk goed te communiceren met cliënten, collega's, beleidsmakers of een breder lezerspubliek. Hij leert ook gericht informatie te zoeken, te selecteren en aan te wenden. Het belangrijkste werkinstrument van de maatschappelijk assistent is zichzelf, zijn eigen persoon. Eén component van deze "persoon" is het lichaam. In 'Expressie' gaat de student op verkenning naar het lichaam en lichaamstaal als poort op de wereld en de andere mensen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
 • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103012
Code:
04103012
Vakcoördinator:
Gie Van den Eeckhaut
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend