Mechanica (schakel) (2006-2007)

Je start met vectorrekenen om dit later toe te passen in diverse domeinen, ook buiten de mechanica. Vervolgens bestuderen we de samenhang van mechanische onderdelen met hun omgeving: we leren een VLS opstellen. Vertrekkende van deze VLS kunnen we het evenwicht van lichamen bestuderen en berekenen. We leren hoe we ingewikkelde krachtenstelsels kunnen reduceren tot een eenvoudige voorstelling, van waaruit sterkteberekeningen kunnen vertrekken. In interactieve oefenzittingen leer je zelfstandig mechanische problemen te analyseren, een oplossingsschema uit te werken en je berekende oplossing tenslotte kritisch te evalueren.We bestuderen ook het massacentrum en trachten dit te bepalen door gebruik te maken van eventueel mogelijke vereenvoudigingen. Dan wordt het tijd om de beweging te bestuderen. We onderzoeken vooreerst de beweging van een puntmassa, rechtlijnig of kromlijnig. We begeven ons dan naar de dynamica waar het verband tussen krachten en resulterende versnellingen wordt gelegd. De botsingsverschijnselen worden beperkt tot de rechte centrale botsing. We bestuderen arbeid, energie en ontwikkeld vermogen - waarbij wrijving aan bod komt - en leren tenslotte nog rekening te houden met de fysische grootheid traagheidsmoment.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis algebra is aangewezen; het oplossen van stelsels vergelijkingen komt veelvuldig als toepassing aan bod.

OO:
03100304
Code:
03100304
Vakcoördinator:
Luc Vanwesemael
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend