Sociale wetgeving (2006-2007)

Sociale wetgeving omvat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, met bijzondere aandacht voor thema's die specifiek zijn voor een personeelswerker (ziekte- en invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallen, beroepsziekten, jaarlijkse vakantie, collectief arbeidsrecht, loonberekening, ...)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.

A. Volgtijdelijkheid

Sociaal werk (PBA) / / Recht deel 2

B. Competenties

OO:
04103203
Code:
04103203
Vakcoördinator:
Ilse Briers
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend