Algemene chemie (deel 2) (2006-2007)

Chemie speelt een centrale rol in de natuurwetenschappen. Met deze basiscursus chemie verwerf je kennis waarop je steunt in toegepaste chemie en andere wetenschappen. Eens je je vlot kan uitdrukken in de taal van de chemie, krijg je meer inzicht in de basiswetmatigheden van de chemie en zijn practische toepassingen. Door te oefenen op eenvoudig tot uitdagend denk- en rekenwerk, zal je uiteindelijk ook de complexiteit van het chemisch evenwicht doorgronden. Je past dit toe op zuurbase-evenwichten die zowel in chemie als in biologie een belangrijke plaats innemen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Een goede basis van wiskunde, in het bijzonder van rekentechnieken, is vereist.

OO:
06002007
Code:
06002007
Vakcoördinator:
Reinhilde Nackaerts
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend