Afstudeerproject (2006-2007)

Het afstudeerproject is een teamwerk waarin elk individu een eigen persoonlijke bijdrage moet leveren om de kennis met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek te concretiseren. Het afstudeerproject integreert verschillende vaardigheden: - de student leidt een probleem, doelstellingen en een prodcut af vanuit een kritische analyse van een verpleegkundig onderwerp. - de student plant en maakt afspraken en respecteert de afspraken en is in staat om zowel samen als individueel te werken. - de student raadpleegt recente en relevante bronnen, verwerkt de informatie in functie van het product, abstract, literatuurstudie of tekst en is in staat dit voor een jury te presenteren. - de student reflecteert over zichzelf, de groep, het proces, het product en ethische vragen en kent de zwakke punten en kan deze eventueel corrigeren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C18 Medestudenten coachen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / Anatomie en fysiologie

B. Competenties

OO:
09108937
Code:
09108937
Vakcoördinator:
Marc Daneels
Semester:
2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend