Elektriciteit (2006-2007)

Als ingenieur in de biotechniek zal je in je beroepscarrière ook geconfronteerd worden met technologische vakgebieden zoals elektrotechniek (bv. elektrische energievoorziening, elektrische aandrijfmotoren, verlichting, etc). Het vak elektriciteit wil je voldoende basiskennis bijbrengen zodat je eenvoudige problemen i.v.m. elektrotechniek zelf kan aanpakken, maar vooral zodat je in staat bent je wensen en problemen op formele wijze te beschrijven en met een specialist of leverancier van elektrisch materiaal te bediscussiëren. In deze labozittingen doe je ervaring op met het bouwen van elektrische schakelingen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Wiskunde

B. Competenties

OO:
03100174
Code:
03100174
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend